Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

szczerychichot
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaIriss Iriss
3909 b48f
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viamyrla myrla

September 23 2017

szczerychichot
7955 24a5 500
Reposted fromslodziak slodziak viatulele tulele

September 22 2017

szczerychichot
0682 0d5b
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja

September 21 2017

szczerychichot
0434 7465
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love

September 19 2017

szczerychichot

September 18 2017

szczerychichot
0892 817b 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaselsey selsey
6957 5a1e
szczerychichot
szczerychichot
3863 ff2f 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasadporn sadporn

September 14 2017

2252 c4ed
Reposted fromzi zi viasadporn sadporn

September 08 2017

szczerychichot
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viabesomeoneelse besomeoneelse
szczerychichot
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik

September 07 2017

szczerychichot
szczerychichot

September 06 2017

szczerychichot
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

August 29 2017

szczerychichot
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack vialittlemouse littlemouse

August 24 2017

szczerychichot
2810 dbea 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaskrzacik skrzacik

August 21 2017

szczerychichot
8445 9adf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl