Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

szczerychichot
6471 1adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
3972 e490
Reposted fromladies ladies viayanek yanek

July 27 2017

szczerychichot
7951 39f5 500
szczerychichot
0594 8696 500
"Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viawloczykij wloczykij
szczerychichot
8342 7bee 500
Reposted fromgreensky greensky viayanek yanek
szczerychichot
7570 838d
Stanisław Barańczak

July 25 2017

szczerychichot
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaszydera szydera
szczerychichot
9064 2f50
Reposted frommyrla myrla
szczerychichot
9080 25cb 500
Reposted frommyrla myrla

July 24 2017

szczerychichot
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viasadporn sadporn
szczerychichot
Reposted frombluuu bluuu viasadporn sadporn
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viaWlodara Wlodara

July 23 2017

szczerychichot
8457 cc55
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakonwalia konwalia
szczerychichot
4889 a04b 500
*_*

July 19 2017

szczerychichot

July 12 2017

7344 1301
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies

July 11 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

5184 b756
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajeannes jeannes
szczerychichot
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl