Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

szczerychichot
5490 7fa1
Reposted byskrzacikasylopathchopinfeldziarzRudeGirlwez-wyjdzpelnaradoscidontaskmewhyfajnychnielubiesimplyfallingimaybebadpasisiaikarikremdobuzivertheerpannakiesfuckofcourselekkaprzesadajossiealittlepieceofheaven
szczerychichot
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viarisky risky
szczerychichot
7618 e548 500
Reposted frommistic mistic viaradaetyki radaetyki

August 13 2017

szczerychichot
4486 c38f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
szczerychichot
5503 d913 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook

August 11 2017

szczerychichot
Charakter rodzi się z wypracowanych nawyków. Kogokolwiek byś udawał, byle wystarczająco konsekwentnie, tym się w końcu staniesz. 
— Jacek Dukaj.
Reposted fromgivememyself givememyself
szczerychichot
Reposted frombluuu bluuu viayubaba yubaba

August 10 2017

szczerychichot
szczerychichot
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabanshe banshe
6704 17d4

Nice view.

Reposted frommyry myry viabanshe banshe
szczerychichot
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viafabuleux fabuleux
szczerychichot
Reposted fromexistential existential viapannakies pannakies

August 09 2017

szczerychichot
6169 ae8d 500
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
szczerychichot
szczerychichot
4239 fc09
Reposted frommartynkowa martynkowa viabesomeoneelse besomeoneelse

August 05 2017

szczerychichot
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viabesomeoneelse besomeoneelse
szczerychichot
szczerychichot

August 02 2017

szczerychichot
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake vianowaay nowaay

August 01 2017

szczerychichot
6024 63dc
Reposted fromblithely blithely viaJakisproblem Jakisproblem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl