Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

szczerychichot
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viainvisibile invisibile
szczerychichot
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viainvisibile invisibile
szczerychichot
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvisibile invisibile
szczerychichot

September 12 2018

szczerychichot
szczerychichot
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk vialittlemouse littlemouse
szczerychichot
8204 e186
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaPoranny Poranny
szczerychichot
1352 e199
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik

August 22 2018

szczerychichot
3985 4ba3 500
szczerychichot
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapulchritudo2 pulchritudo2

August 20 2018

szczerychichot
szczerychichot
6094 1637
that'll be enough for now, young lady pup
szczerychichot
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit vialittlemouse littlemouse
szczerychichot

August 19 2018

szczerychichot
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaimaybebad imaybebad
szczerychichot
szczerychichot
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viagosienia gosienia
szczerychichot
0120 ddc7 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaTycja Tycja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl